لگو مرکز تحقیقات سوختگی 1400
مرکز آموزشی درمانی ولایت رشت

اخبار اختصاصی

تحلیل بقاء بیماران سوختگی تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه بررسی شد

تحلیل بقاء بیماران سوختگی تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه بررسی شد

1400/06/31
بررسی طرح تغییرات نشانگرهای التهابی در بیماران مبتلا به پنومونی ناشی از کووید-19

بررسی طرح تغییرات نشانگرهای التهابی در بیماران مبتلا به پنومونی ناشی از کووید-19

1400/06/29
بازدید مدیر قطب نورواتولوژی، رئیس بیمارستان امیرالمومنین و رئیس دانشکده پزشکی از هسته تحقیقات سوختگی

بازدید مدیر قطب نورواتولوژی، رئیس بیمارستان امیرالمومنین و رئیس دانشکده پزشکی از هسته تحقیقات سوختگی

1400/06/23
بررسی طرح عوامل مسبب کاندیدمی در نمونه کشت خون بیماران سوختگی بستری در بیمارستان ولایت

بررسی طرح عوامل مسبب کاندیدمی در نمونه کشت خون بیماران سوختگی بستری در بیمارستان ولایت

1400/06/23
ایده برگزیده کارگاههای استعدادهای درخشان

ایده برگزیده کارگاههای استعدادهای درخشان

1400/06/16
نتیجه نهایی رقابت سناریو نویسی آینده پژوهشی اعلام شد

نتیجه نهایی رقابت سناریو نویسی آینده پژوهشی اعلام شد

1400/06/16
بررسی طرح پیش آگهی بیماران سوختگی بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان ولایت رشت

بررسی طرح پیش آگهی بیماران سوختگی بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان ولایت رشت

1400/06/08
عوامل مؤثر بر مرگ و میر بیماران سوختگی دچار عفونت با باکتری های گرم منفی غیر تخمیری بررسی شد

عوامل مؤثر بر مرگ و میر بیماران سوختگی دچار عفونت با باکتری های گرم منفی غیر تخمیری بررسی شد

1400/06/08
اثربخشی RIPC در درمان بیماران تحت جراحی بررسی شد

اثربخشی RIPC در درمان بیماران تحت جراحی بررسی شد

1400/05/24
Evaluation of the frequency of burns from work in referring to the Velayat hospital in Rasht province

Evaluation of the frequency of burns from work in referring to the Velayat hospital in Rasht province

1400/05/11
الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های انتروباکتریاسه مقاوم به کارباپنم در بیماران سوختگی بررسی شد

الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های انتروباکتریاسه مقاوم به کارباپنم در بیماران سوختگی بررسی شد

1400/04/22
آرشیو